28.6.2018

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Villähteen kyläyhdistys ry (myös ”rekisterinpitäjä” tai ”me”)
Osoite: Kärrytie 7 15540 VILLÄHDE

Toimimme henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme omista jäsenistämme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys.
Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme taikka muuta asiallista suhdettamme. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään periaatteet, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilön nimi: Siiri Kankainen
Sähköpostiosoite: villahde@gmail.com
Puh. 044 334 7703

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja käyttötarkoitukset

Käsittelemme jäsenten henkilötietoja jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tarvittaessa käsittelemme henkilötietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen taikka rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Käsittelemme jäsenten tai muiden rekisteröityjen henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

– Jäsensuhteen ylläpitämiseksi
– Tapahtumien järjestämiseksi, toteuttamiseksi sekä kyläyhdistyksen nettisivuilla luvalla julkaisemiseksi
– Harrastustoiminnan toteuttamiseksi kyläkyläyhdistyksen omassa toiminnassa
– Kyläyhdistyksen kilpailujen ja arpajaisten järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
– Kyläyhdistyksen kilpailu- ja arpajaistulosten tilastoimiseksi ja julkaisemiseksi
– Kyläyhdistyksenmarkkinoinnin toteuttamiseksi
– Kyläyhdistyksen oman toiminnan kehittämiseksi.

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietojen ryhmiä:

– Nimi, yhteystiedot
– Y-tunnus yhteisöjäsenestä
– Kyläyhdistyksen ja jäsenen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot
– Tapahtuma-, arpajais- ja kilpailuosallistumistiedot
– Kilpailu- ja arpajaistulokset
– Rekisteröidyn antamat markkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
– Rekisteröityjen antamat palautteet tapahtumista tai kilpailuista

4. Henkilötietojen kerääminen

Jäseniä koskevat henkilötiedot kerätään seuraavilla tavoilla:

– Kyläyhdistyksen tiliotteesta tai jäsenrekisteristä
– Jäseneltä itseltään suullisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

Muita rekisteröityjä koskevat henkilötiedot saadaan seuraavilla tavoilla:

– Rekisteröidyltä itseltään suullisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella

Henkilötietoja ei kerätä tai kerättyjä henkilötietoja ei päivitetä yleisesti saatavilla olevista lähteistä tai julkisista rekistereistä.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme jäsenten tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Jäsentietojen säilytysajan lähtökohtana on jäsenyyden voimassaolo. Jäsensuhteen päättymisen jälkeen säilytämme henkilötietoja enintään kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää tunnistettavissa.

Järjestämiemme kyläyhdistyksen kilpailuiden ja arpajaisten osalta säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen kilpailun tai arpajaisten järjestämiseksi tai sen toteuttamiseksi. Tämän lisäksi voimme säilyttää kilpailu- tai arpajaistuloksia tilastointia ja/tai julkaisemista varten.

Joitakin henkilötietoja olemme velvollisia säilyttämään pidempiaikaisesti noudattaaksemme kirjanpitolakia tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tämän johdosta henkilötietoja voidaan säilyttää myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen tai muun käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen lainsäädännön vaatiman vähimmäisajan.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän henkilöstö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tapahtumia tai kilpailuja järjestettäessä. Tällöin takaamme, että henkilötietoja käsittelevä kolmas osapuoli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

– Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla

– Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa yhteistyökumppaneidemme sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen käsittelyssä.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Rekisterinpitäjä: Villähteen kyläyhdistys ry

Postiosoite: Kärrytie 7 15540 VILLÄHDE
tai sähköpostitse osoitteeseen villahde@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse villahde@gmail.com

Kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus poistaa tiedot:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään omat tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa itselleen. Oikeus pätee vain silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja se koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.